DMI har varslet meget kraftig regn og risiko for lokale skybrud fredag den 25. september fra kl. 07 til kl. 19 i blandt andet hovedstadsregionen. Skulle lokale skybrud ramme i hovedstadsregionen, opfordrer HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, borgerne til at færdes med forsigtighed: Veje kan blive oversvømmet og kloakdæksler kan “hoppe” af. Desuden bør man undgå kontakt med spildevand i gader og kældre, da det kan fremkalde sygdom. Også havnebade og bynære strande kan blive forurenet.

Skybrud, foto: Hofor

Vi giver en række gode råd til at beskytte hus og kælder mod vandskader og opfordrer til, at borgerne passer på

• Løse kloakdæksler
• Forurenet spildevand
• Varm damp i Københavns gader
• Værdier i kælderen

Et skybrud kan være på vej til hovedstadsregionen. Derfor opfordrer vi borgerne til at færdes i gaderne med forsigtighed samt sikre deres værdier i kældre og andre udsatte steder. Løse kloakdæksler, varm damp og forurenet spildevand kan alle udgøre trusler, som borgerne bør beskytte sig mod.

Pas på dig selv og dine børn:
Løse kloakdæksler:
Mange af vores kloakdæksler er i dag udstyret med selvlukkende hængsler. Men det gælder ikke alle, og der er derfor stadig risiko for, at nogle presses af. Det kan være svært at se hullerne, hvis gader og veje oversvømmes, så vi opfordrer til, at man holder øje og passer på, hvis man færdes i oversvømmede gader.

Kloakvand:
Veje, kældre, havne og bynære strande kan blive forurenet med kloakvand, når der er skybrud. Derfor bør man undgå hudkontakt med vandet og ikke bade i havnebadet eller den bynære strand før det grønne flag igen er hejst. Pas især på dine børn – de bør ikke lege i vandet.</li>

Varm damp:
Skybrud kan også give varm damp i gaderne i Indre By. Det sker, når byens underjordiske varmekamre (hvor der er damp-rør) fyldes med vand, der så begynder at koge. Borgerne opfordres til at gå udenom dampen, som i værste fald kan give forbrændinger på benene. Forældre bør holde ekstra opsyn med deres børn – også med, at de ikke leger i vandet i gaderne, da det kan være forurenet med spildevand. Vi opsætter “New Yorker-skorstene” de steder, hvor dampen er værst, så dampen bliver ledt ud højere oppe.

Pas på hus og kælder:
Skybrud kan desuden være hårde ved hus og kælder. Derfor er det en god idé at sikre sig mod vandskader. Ifølge en undersøgelse fra Forsikringsoplysningen har hver syvende husejer nemlig haft skader på sit hus inden for de senere år som følge af kraftig regn eller skybrud.

Vi har samlet syv gode råd, der begrænser vandskader i dit hus:
Luk vinduer og døre. Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen.
Luk ventilationshuller i ydervæggene. Er der huller i ydervæggen, som er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem – fx med en krydsfinerplade.
Tjek afløb og tagrender. Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.
Sikker opbevaring i kælderen. Beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå på stålreoler, som kan desinficeres.
Tjek terrænet ved dit hus. Falder terrænet ind mod huset, kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset og længere ud i terrænet.
Brug sandsække. Du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord på de utætte steder.
Begræns opstigende kloakvand. Du kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen.

Vi skybrudssikrer byen:
De seneste år har voldsomme skybrud ramt forskellige dele af landet og ødelagt værdier for store beløb. HOFOR arbejder derfor sammen med København og kommunerne i hovedstadsregionen på at skybrudssikre hele hovedstadsområdet.
I København har vi for eksempel lavet en række skybrudsriste, nød-afløb til havnen samt skybrudsporte, der åbner automatisk ved stort pres i kloakkerne. Vi udbygger også kloaksystemet.

Helt undgå problemer kan vi dog ikke, når de helt voldsomme skybrud er over os. Derfor er det vigtigt, at borgerne gør en indsats for at beskytte sig selv og deres ejendele mod oversvømmelser.