Elevernes trivsel i folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommunes ligger højt og over landsgennemsnittet.

Generelt er trivslen på tværs af kommunens skoler enten over eller på niveau med landsgennemsnittet, og trivslen ligger særligt høj for eleverne i 4.-9. klasse sammenlignet med resten af landet.

Indskolingen
Indskolingseleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune er rigtig glade for deres skoler og deres klasser. Elever i 0.-3. klasse blev i foråret stillet 29 spørgsmål om deres sociale og faglige trivsel i skolen, hvor de skulle svare “Ja meget”, “Ja, lidt” eller “Nej”. 73 % af eleverne svarer, at de er meget glade for deres skole, og 77 % er meget glade for deres klasse, imod et landsgennemsnit på 72 % på begge spørgsmål.

Dog svarede 75 % af eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2019, at de var meget glade for deres skole. Der er altså sket et lille fald i trivslen blandt eleverne i indskolingen. Faldet er en tværgående tendens, som ikke afspejles på landsplan. Derfor vurderes det ikke, at Covid-19 er grunden.

“Jeg er glad for at se, at trivslen i vores folkeskoler er høj. Det skyldes gode lærerkræfter og gode forældreressourcer. Vi skal dog være opmærksom på, at der er sket et lille fald i trivslen. Vi har endnu ikke fuldt ud overblik over konsekvenserne af Covid-19, så selv om man ikke kan udlede en landspolitisk tendens ud af lige denne måling, er der nok ingen tvivl om, at Covid-19 har påvirket trivslen hos nogle børn og unge, især de sårbare. Det skal vi have fokus på. Og naturligvis skal vi have fokus på toiletterne på skolerne. Det er der for længst afsat penge til, så det skal der handles på”, fortæller Gitte Kjær-Westermann, formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

Mellemtrin og udskoling
I 4.-9. klasse er trivslen i Lyngby-Taarbæk Kommune høj sammenlignet med nabokommunerne og med landsgennemsnittet. Trivslen på mellemtrinnet og i udskolingen opgøres på fire indikatorer, og på alle fire ligger Lyngby-Taarbæk Kommune væsentligt højere end landsgennemsnittet.

Desuden har trivslen ligget stabilt over de sidste tre år, og endda med en meget positiv udvikling inden for spørgsmålene om ‘Støtte og ro’, hvor 69 % af eleverne nu ligger over 3 i gennemsnit i deres besvarelser, mod 63 % sidste år.

Næstformand for Børne- og Ungdomsudvalget, Martin Vendel Nielsen siger: “Det er glædeligt, at der fortsat er en høj grad af trivsel blandt folkeskoleeleverne. Vi er opmærksom på, at nedlukningen i foråret og her i december kan påvirke trivslen såvel positivt, som negativt. Derfor har vi også fokus på at hjælpe dem, som bliver særlig ramt, når man ikke kan komme i skole og i klub”.

Ikke tilfredse med toiletterne
På spørgsmålet om hvorvidt “toiletterne er rene” er besvarelserne i den lave ende – 53 % af
indskolingseleverne svarer ‘nej’ til spørgsmålet, mod 39 % på landsplan, og 63 % mellemtrins- og udskolingselever er ‘uenige’ eller ‘meget uenige’ i udsagnet, mod 53 % på landsplan.
Der er gang i en tværgående indsats for at forbedre toiletforholdene på kommunens skoler, som forhåbentlig kan vende de negative svar i trivselsmålingerne fremover.

Det videre arbejde
Generelt danner trivselsmålingen et rigtig flot billede af glade og tilfredse elever. Det lille fald i trivslen i indskolingen ligger ikke inden for ét bestemt tema, men ses inden for mange forskelligartede spørgsmål i undersøgelsen. Derfor vurderer forvaltningen ikke, at det er meningsfuldt at iværksætte en kommunal indsats, da indsatserne bør målrettes præcis de klasser og emner, hvor den enkelte skole oplever lav eller faldende trivsel.

Skolerne arbejder selv videre med egne resultater på både klasse- og skoleniveau. Hver skole har adgang til egne resultater og kan dykke ned i resultaterne og undersøge hvilke klasser og
årgange, der har lav/faldende trivsel. Skolerne følger op på resultaterne i samarbejde med skolebestyrelserne og at finder ud af, om og hvor der er brug for målrettede indsatser.

FAKTA – om undersøgelsen
Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre undervisningsministeriets nationale trivselsmåling blandt elever i 0.-9. klasse, jf. bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen.
Formålet med trivselsmålingen er at give et billede af, hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljøet og ro og orden i klassen. Ud fra denne viden kan skolen og de enkelte klasser igangsætte trivselsfremmende indsatser.