Ny evaluering af 72 timers udvidet behandlingsansvar viser, at man på tværs af sektorer generelt finder det meningsfuldt, at hospitalet har behandlingsansvaret i 72 timer for borgere, som udskrives til kommunal sygepleje.

Foto ABW

Aftalen om 72 timers behandlingsansvar har været fuldt implementeret i Region Hovedstaden siden september 2022, og antallet af borgere omfattet af aftalen er stabiliseret på godt 2.000 borgere pr. måned. Ordningen er desuden ved at være implementeret i de fire øvrige regioner, og der ventes en samlet evaluering i slutningen af året.

Den netop afsluttede evaluering i Region Hovedstaden viser, at det som ventet er ældre borgere mellem 70 og 89 år, der har glæde af aftalen. En spørgeskemaundersøgelse viser, at sundhedsprofessionelle fra hospital og kommune generelt (79%) er enige i, at der er et udbredt kendskab til aftalen, mens lidt over halvdelen (56%) af de alment praktiserende læger er enige heri. Den lavere andel blandt praktiserende læger afspejler, at de praktiserende læger fortsat indimellem oplever at modtage opkald, som ifølge aftalen skulle være rettet til den udskrivende afdeling.

Ordningen skal udbredes
Flere kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen fortæller dog også, at man på tværs af alle tre sektorer oplever, at der fortsat er et arbejde i at få aftalens eksistens og indhold kommunikeret ud til alle involverede parter. Der er derfor også enighed på tværs af aftalens parter om, at der skal holdes fast og arbejdes for at få kendskabet yderligere udbredt.

Opkaldene til afdelingerne er ofte af lægefaglig karakter, og det er ofte læger, som besvarer opkaldene. De fleste af de opkald, som blev registreret, handlede om patientens medicin. Blandt de patientforløb, som er undersøgt, fremgår det, at opkaldene til hospitalsafdelingen oftest handlede om at få præciseret, hvilken behandling den udskrevne patient skal have – eller hvis der er forværring af borgers tilstand.

Data fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at omkring halvdelen af sundhedsfaglige i både kommuner og på hospitaler oplever, at aftalen medfører bedre overdragelse af borgere fra en sektor til en anden. Ydermere viser undersøgelsen, at størstedelen (74%) af de ansatte i kommunen er enige i, at aftalen bidrager til mere sammenhængende patientforløb, og at knap halvdelen (46%) af de ansatte på hospitalerne er enige i dette.

Genindlæggelser
Et af spørgsmålene vedrørende denne ordning har været, om man kan forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, men når man ser på udviklingen i antal genindlæggelser i målgruppen, så har det ikke rykket sig efter, ordningen blev indført.

Det underbygger, at patienterne, som udskrives til kommunal sygepleje, er en særlig sårbar gruppe med hyppigere behov for indlæggelser, som kan være svære at forebygge. Ordningen giver stadig mening for borgerne og deres forløb i et samlet sundhedsvæsen.

Kilde.