Kommunalbestyrelsen har godkendt den nye bæredygtighedsstrategi:
“Sammen om et bæredygtig Lyngby-Taarbæk. Bæredygtighedsstrategi 2020-2050”.

Strategiens vision er at skabe et mere bæredygtigt og klimavenligt Lyngby-Taarbæk. Den sætter en række ambitiøse klimamål, såsom:

Et fald i udledningen af CO2 i Lyngby-Taarbæk med 70% i 2030 målt i forhold til 1990.

Øget biodiversitet i haver og på offentlige arealer

75% af den samlede affaldsmængde genanvendes i 2050

Strategien har tre klima-fokusområder, nemlig

CO2, energi og transport,

Natur og klimatilpasning, samt

Ansvarligt forbrug

Den har samtidig stor fokus på borgerinddragelse, samarbejde og frivillighed.

Kommunen går foran

Med bæredygtighedsstrategien forpligter Lyngby-Taarbæk Kommune sig til at gå forrest med bæredygtige tiltag, om for eksempel affaldssortering i alle de kommunale institutioner. Bæredygtighed skal fremover være en del af både den daglige drift, af de politiske beslutninger og en del af borgernes hverdag. Det betyder, at kommunen fremover vurderer bæredygtighed, når der f.eks. træffes beslutninger om udbud, drift og indkøb.

En bæredygtig omstilling

Sammen med bæredygtighedsstrategien er der udarbejdet et tilhørende handlekatalog, som viser hvordan strategiens tanker bliver til en lang række konkrete tiltag. De spænder fra udbygning af fjernvarme og en større grad af genbrug, over kommunale elbiler og repair-café og til mere biodiversitet, det vil sige artsrigdom, på kommunale arealer og i private haver.

Kommunalbestyrelsen vil løbende beslutte, hvilke indsatser der skal sættes i gang, herunder en række såkaldte fyrtårnsprojekter. Fyrtårnsprojekterne er særligt markante indsatser, som skal tjene som inspiration og eksempler inden for den bæredygtige udvikling.

Strategien slår fast, at forandringen frem mod bæredygtighed kræver teknologiske løsninger og nye sociale netværk. Forandringen skal i høj grad skabes af borgere, virksomheder eller organisationer i Lyngby-Taarbæk Kommune – enkeltvis og sammen. Kommunen vil aktivt understøtte netværk og partnerskaber, der arbejder for bæredygtighed. Det vil ske gennem fødselshjælp til opstart af frivillige netværk og pop-up aktiviteter.

Den ny bæredygtighedsstrategi lægger stærk vægt på, at bæredygtighed også betyder social bæredygtighed, såsom fysisk og mental sundhed og udvikling af fri frivillige fællesskaber om bæredygtighed.

Bæredygtighedsstrategien er blevet udarbejdet af et midlertidigt opgaveudvalg bestående af syv borgere og tre politikervalgte medlemmer. “Kommunalbestyrelsen vil gerne takke udvalget for deres omfattende og frivillige indsats. Jeg er glad for, at vi nu har en stærk bæredygtighedsstrategi med opbakning fra hele Kommunalbestyrelsen. Vi nedsatte i 201 et særligt opgaveudvalg med fokus på bæredygtighed. Udvalgets medlemmer har gennemført en god proces, hvor borgere og andre er blevet inddraget for at sikre værdifuldt input og lokal forankring. Nu ser vi frem til at strategien skal ud og leve og gøre en forskel i kommunen”, siger borgmester Sofia Osmani.

Hvad er næste skridt?

Forvaltningen vil nu rette blikket mod at gennemføre især fyrtårnsprojekterne. Lyngby-Taarbæk Kommune vil bl.a. fortsætte det gode samarbejde med DTU, Vidensbyen, Handelsforeningen og de mange institutioner og frivillige foreninger for at føre projekterne ud i livet.

Ambitioner i den ny bæredygtighedsstrategi er store og omfattende. De vil tage tid at nå, men der er allerede et godt grundlag af ansvarlige borgere og virksomheder at bygge videre på.

Læs mere om bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk Kommune her: [url=http://presscloud.com/csp/vocast/l.csp?A=898699611611686&B=580821]https://baeredygtighed.ltk.dk/[/url]

Her følger en række udtalelser fra medlemmerne af Kommunalbestyrelsen:

“Med strategien har vi et godt og fremsynet udgangspunkt for arbejdet med øget grøn omstilling. Nu skal strategien og handlekataloget implementeres, og jeg tror på, at det giver synlige resultater til gavn for både klima og borgere”, udtaler Dorthe la Cour medlem af Kommunalbestyrelsen og det tidligere bæredygtighedsudvalg fra de Konservative.

“Det er et vigtigt skridt – og på tide – at vi nu samler os om en bæredygtighedsstrategi. Stor tak til bæredygtighedsudvalget og de øvrige partier. Nu kommer den virkelige prøve. Nu skal der handles!” fastslår viceborgmester Simon Pihl Sørensen, Socialdemokraterne.

“I forrige politiske periode fik alle partier mulighed for at byde ind med nogle ønsker til en pulje, vi havde fået frigivet ved et salg. I Radikale Venstre ønskede vi en bæredygtighedsstrategi. Det var alle heldigvis med på. Vi nedsatte et opgaveudvalg til at arbejde med strategien, så borgere og fagfolk udefra kunne komme med gode input fra starten. Måske det mest ambitiøse borgerinddragelsesarbejde, vi har prøvet, som vi nu også skal evaluere på. Forvaltningen har været dybt engageret i arbejdet – det skylder vi også tak for. Så bredt et samarbejde rummer selvfølgelig altid kompromisser og der vil være ting, nogen kunne ønske mere uddybet eller anderledes i strategien. Men vi synes faktisk, det er en fin rapport, der er kommet ud af samarbejdet, både formidlingsmæssigt, visuelt og indholdsmæssigt. Høringssvarene er også overvejende meget positive. Det synes vi da sender et signal om at klima og bæredygtighed er noget, borgerne tager alvorligt. Vi ser strategien som kommunens første vigtige skridt på vejen til at tænke grønnere og mere klimasmart. Vi glæder os til at være med til at gennemføre det, og med tiden øge ambitionerne for et endnu mere bæredygtigt Lyngby Taarbæk!”, siger Gitte Kjær-Westermann, Radikale Venstre.

Sigurd Agersnap fra SF siger: “Det er rigtigt gode nyheder, at vi nu har vedtaget en ambitiøs og fremadskuende bæredygtighedsstrategi. Der skal lyde en stor tak til alle de borgere og virksomheder, som har involveret sig enten med høringssvar eller i selv udvalgets arbejde. Det har uden tvivl gjort strategien bedre. Bæredygtighedsstrategien er et vigtigt skridt på vejen mod en grønnere kommune, men det er vigtigt, at det ikke bare forbliver fine ord på et papir. Vi skal sørge for, at det kommer konkrete grønne tiltag i hele kommunen, og det kræver, at vi hele kommunalbestyrelsen er klar til at prioritere den grønne indsats højere. Jeg er glad for, at vi i Teknik- og Miljøudvalget nu får en implementeringsplan for strategien, og vi vil i SF gøre vores for, at strategien nu følges op af ambitiøse grønne initiativer. ”

Enhedslistens Henrik Bang siger: “Med vedtagelsen af bæredygtighedsstrategien kan vi fejre to ting:

1) at kommunen får en fremsynet strategi om bæredygtighed, der kan være med til at danne rammerne om kommunens indsats for CO2-reduktion, grøn omstilling og heraf afledte konsekvenser om bæredygtighed af byggeri i kommunen, af transport og af vareindkøb, men også bæredygtighed for kommunens virksomheder handelen osv. med fokus på mere genbrug og cirkulær økonomi.

2) at vi har afprøvet en model for borgerinddragelse, der har været helt ny for Lyngby-Taarbæk Kommune. De ikke-politisk valgte medlemmer af udvalget har lagt et stort arbejde og engagement i strategien og processen, og har givet mange nye erfaringer til både politikere og forvaltning.

Strategien skal nu følges op af en implementeringsplan, så alle de gode intentioner – ikke mindst om fortsat borgerinddragelse – realiseres.”