Samarbejde uden grænser

Klimatilpasning i Danmark handler dybest set om, at finde nye måder at håndtere vand, som der kommer alt for meget af på de forkerte steder. Vand stopper ikke ved kommunegrænsen; så det skal håndteringen af det heller ikke. Målsætningen for CALL har derfor været at binde mange forskellige styrker og kompetencer sammen og skabe bedre sammenhæng i arbejdet mellem de mange forskellige aktører, der er involveret i udviklingen af løsninger på tværs inden for klimatilpasning.

“Det er lykkedes for CALL at skabe samarbejde på tværs flere steder og sætte fokus på klimatilpasning i hovedstadsregionen – som bekendt kender vand ingen grænser, og det gør tørke for den sags skyld heller ikke! Der ligger store udfordringer foran os, som vi i fællesskab skal løse. Vi skal tænke på tværs og i helhedsløsninger.

Projektet med CALL, som vi i Region Hovedstaden har sat i søen, har vist, at dér, hvor vi sætter fokus og er en form for katalysator, er effekten stor. Det har spredt sig som ringe i vandet, og andre er gået ind i projekter og partnerskaber med fokus på klimatilpasning. I Region Hovedstaden vil vi fortsat gerne være en hjælpende hånd for kommuner og forsyninger i arbejdet frem mod en klimarobust hovedstadsregion”, fortæller Kim Rockhill formand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden.

Langtidsholdbar model

Nu lukker CALL ned, men arbejdet med at skabe samarbejder på tværs for at løse udfordringerne med klimatilpasning fortsætter ufortrødent. Det er lykkedes at etablere Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK), som nu bærer de gode erfaringer og resultater fra CALL og andre væsentlige initiativer og projekter videre. Og med DNNK er indsatsen endda bredt ud over landegrænser i et stærk samarbejde på tværs af Øresund om mere præcist at kunne forudsige skybrud.

“HOFOR er i fuld sving med at planlægge og skabe de løsninger, der vil styre regnvandet, så vi undgår de voldsomme oversvømmelser. Men vi skal også blive bedre til at forudsige, hvor og hvor voldsomt et skybrud rammer os. Nu deler vi nedbørsdata på tværs af Øresundsregionen, og det er et stort skridt i retning af at kunne advare mere præcist om skybrud”, siger Ole Fritz Adeler, HOFOR.

Demoprojekter viser vejen i praksis

Det er lykkedes CALL at skabe en række interessante projekter, der demonstrerer, hvordan man i praksis kan skabe en sammenhæng i arbejdet hele vejen fra problem til markedsparat løsning.

I stærke samarbejder mellem kommuner, forsyninger, regioner, virksomheder, vidensinstitutioner og borgere har CALL-projekter fx

faciliteret udviklingen af et monitoreringssystem, der understøtter samarbejdet på tværs af otte kommuner og tre forsyningsselskaber om styring af et samlet vandopland (Værebro Å)

skabt markedsadgang ved at analysere og demonstrere innovative løsningers potentiale på systemniveau

understøttet opskaleringen af grønne byrumsløsninger gennem undersøgelser og dokumentation af den samlede vandhåndteringseffekt.

vist hvordan man kan understøtte åben innovation ved at udnytte etablerede klimatilpasningsløsninger til test- og demonstration af ny teknologi.

Fakta

CALL Copenhagen blev etableret i 2016 som et regionalt udviklingsprojekt støttet af Region Hovedstaden, som en del af regionens fyrtårns-satsning på klimatilpasning under den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi.

HOFOR har som projektejer drevet initiativet i tæt samarbejde med Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Novafos, DI og DANVA.

Baggrunden for den strategiske satsning er en analyse af Greater Copenhagen’s globalt set unikke styrkepositioner inden for klimatilpasning. Analysen peger på en lang tradition for banebrydende forskning inden for, og offentlige og private investeringer i, bæredygtige løsninger. Men den peger også på udfordringer med at modne og implementere løsninger i en takt, der svarer til den samfundsmæssige udfordring vi står over for.

CALL Copenhagen har derfor haft et særligt fokus på at understøtte en hurtigere, markedsdrevet udvikling og opskalering af bæredygtige løsninger inden for klimatilpasning.

Kontaktinformation

Tilmelding og yderligere info:

Christina Otzen, pressekontakt

chot@hofor.dk, 27952147

Vi passer på dine persondata. Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her .

HOFOR

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Ørestads Boulevard 35, DK-2300 København S

Telefon: 3395 3395

www.hofor.dk

Vis i browser

Afmeld udsendelser