Den 15. marts 2023 nedsætter Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner hastighedsgrænsen på Kongevejen nord for Lyngby Omfartsvej fra 70 km/t til 60 km/t af hensyn til trafiksikkerheden.

Kongevejen – hastigheden nedsættes til 60 km/t af hensyn til trafiksikkerheden
(Pressefoto Lyngby Kommune)

I Lyngby-Taarbæk Kommune er det en strækning på ca. 1 km nord for Lyngby Omfartsvej, hvor hastigheden nedsættes. I Rudersdal Kommune er det strækningen mellem Hørsholm Kongevej og Geels Bakke, og fra Geels Bakke til Lyngby- Taarbæk Kommune. Den nuværende hastighed på 70 km/t bevares dermed over Geels Bakke.

Cecilie Lindahl og Richard Sandbæk, næstformand og formand i Teknikudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune siger:

”Udvalget er glade for, at vi sammen med Rudersdal kan øge sikkerheden på Kongevejen. Vejen er meget befærdet, da der kører op mod 30.000 trafikanter på den i døgnet. Med de mange trafikanter har der desværre været en stigning i antallet af uheld og situationer med fare for sikkerheden. Det får vi forhåbentlig ændret på nu ved at nedsætte hastigheden, så bilisterne skal bruge cirka 25 sekunder ekstra transporttid på den samlede strækning. Det er er en lille ændring, som gavner os alle.”

Formand for Klima- og Miljøudvalget i Rudersdal Kommune Court Møller supplerer:

”Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få farten sat ned på Kongevejen på de to strækninger. Vi har i udvalget ønsket dette i lang tid, da vi arbejder målrettet på at øge trafiksikkerheden og nedbringe støjen på vejene. Nu vil vi naturligvis arbejde på at få de sidste dele med, så vi får en samlet vejstrækning på Kongevejen med 60 km/t.”

I den forbindelse har udvalgsformanden stor ros til Nordsjællands Politi for deres aktive og konstruktive medvirken til at få hastighedsnedsættelsen i hus.

Der er i begge kommuner opsat informationstavler om hastighedsændringen.

Baggrund
I løbet af de seneste 25 år er trafikarbejdet på de offentlige veje steget med mere end 34 %.

Det har betydet en stigning i antallet af konfliktsituationer i krydsene på strækningen, ved lette trafikanters krydsning af Kongevejen, ved parallelparkering langs Kongevejen og ved ind- og udkørsel til private ejendomme.

På strækningen er der gennem den seneste 5-årsperiode (2017-2021) sket 25 trafikuheld, 4 personskadeuheld, 13 materielskadeuheld og 8 ekstrauheld. 3 ud af 4 personskader er cyklister og fodgænger, herunder er 1 dræbt og i 7 ud af 13 materielskadeuheld er en cyklist blevet påkørt.

Kommunen vurderer, at hastigheden kan være medvirkende årsag til mange af uheldene. De trafiksikkerhedsmæssige forhold på Kongevejen vurderes derfor ikke at leve op til en lokal hastighedsgrænse på 70 km/t, men mere til 60 km/t.

Nordsjællands Politi har givet samtykke til hastighedsnedsættelsen til 60 km/t på den ansøgte strækning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Politiet har ved en samlet vurdering af vejens udformning, oversigtsforhold, trafikmængde, antallet af ulykker som er relateret til hastighed, samt herunder særligt parkeringsbanerne langs vejen vurderet, at en hastighed på 60 km/t er passende.

Rudersdal Kommune har tilsvarende modtaget politiets samtykke til nedsættelse af hastigheden til 60 km/t på en strækning fra Lyngby-Taarbæks kommunegrænse til Geels Bakke og igen fra Geels Bakke ved Rudersdal Rådhus til Hørsholm Kongevej. Eksisterende hastighed på 70 km/t bevares dermed over Geels Bakke.

Fakta

  • Hastighedsændringen på Kongevejen fra 70 km/t til 60 km/t vil give en forlænget køretid på ca. 10 sek. i Lyngby-Taarbæk Kommune og ca. 15 sek. i Rudersdal Kommune. For den samlede strækning er det ca. 25 sek.
  • Der kører dagligt ca. 27.000 køretøjer (sammenlagt for begge retninger 2019) på Kongevejen nord for Lyngby Omfartsvej i Lyngby-Taarbæk Kommune.
  • Gennemsnitshastigheden målt over hele døgnet er 57,1 km/t og 15% af bilerne kører mindst 70,4 km/t (85%-hastighedsfraktilen).
  • Gennemsnitshastigheden varierer hen over dagen. De højeste gennemsnitshastigheder er registreret om natten, og de laveste hastigheder er registreret i spidsbelastningsperioden om morgenen kl. 7-9 og om eftermiddagen kl. 15-17.

Kilde Lyngby Kommune.