LTK skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om regnvand:

Regnvandsbassinet i Lundtofte er et vigtigt led i byudviklingen langs Helsingørmotorvejen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det skal forsinke og rense overfladevandet fra de nybyggede områder, inden det ledes ud i Mølleåen og Øresund.

Lyngby-Taarbæks spildevandsplan tillæg 4 blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2019. Dermed er det planmæssige grundlag for at håndtere regn- og spildevand i hele byudviklingsområdet på Dyrehavegaards Jorder og i traceet langs Helsingørmotorvejen på plads.

“I Teknik- og Miljøudvalget og i Lyngby-Taarbæk Forsyning har der været fokus på, at der udformes et bassin, som kan indpasses i omgivelserne og som imødekommer borgernes ønsker. Jeg er glad for, at vi, ligesom andre steder i kommunen, ser frem til en grøn og rekreativ løsning, som kan indgå som en naturlig del af området” siger formanden for Teknik og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk kommune, Sigurd Agersnap.

Formanden for Lyngby-Taarbæk Forsyning, Peter Linde fortsætter “Det vigtigste for Forsyningen er, at sikre at regnvand og kloakvand holdes adskilt – og der ikke kommer oversvømmelser i Lundtofte. Det er også vigtigt det passer ind i området. I stedet for et bassin med lodrette kanter over terræn har vi valgt et nedsænket bassin med et grønt udtryk. På den måde får vi dobbelt værdi for en lille ekstra investering.”

Næstformanden for Teknik- og Miljøudvalget, Richard Sandbæk, siger: “Jeg er glad for samarbejdet med borgerne i Lundtofte og Lyngby-Taarbæk Forsyning, som har resulteret i en løsning der med en ekstra investering betyder, at der ikke sker oversvømmelser i Lundtofte. Og for borgerne betyder det også, at der kommer en æstetisk og grøn løsning samt at idrætsarealet/boldbanerne friholdes.”

Processen

Der har i processen været meget opmærksomhed omkring sagen, da især mange borgere i Lundtofte ikke ønskede den løsning, der var lagt op til. Både den oprindelige udformning af bassinet på hestefolden og planerne om etablering af endnu et bassin på idrætsanlægget i Lundtofte mødte kritik.

Der er blevet lyttet til borgernes ønsker, hvor muligheden for et bassin på idrætsanlægget er opgivet. Det har været en del af processen. I processen har Lyngby-Taarbæk Forsyning fået udviklet det kommende bassin på det nederste stykke langs Lundtoftevej, som får et grønt og rekreativt udtryk, og som samtidigt indeholder og opfylder kravene til den oprindelige del omkring boldbanerne.

Bassinet bliver til gengæld ca. 5 mio. kr. dyrere. Vurderingen er, at det er omkostningen værd, men det har været en afvejning og prioritering.

Bassinet håndterer regnvand

I byudviklingen og spildevandsplanlægningen er det et mål at adskille spildevand og regnvand i spildevandshåndteringen. Bassinet er en vigtig del i denne målsætning. Det vand, der kommer til bassinet, er regnvand fra bygningers overflade og fra veje. Ved at håndtere regnvandet i et bassin belaster det ikke renseanlægget.

Det er Lyngby-Taarbæk Forsyning, der etablerer og ejer bassinet, som placeres på kommunal jord ved Lundtoftegårdsvej.

Fakta:

Tillæg 4 til spildevandsplanen har været i høring to gange. I alt modtog forvaltningen 365 høringssvar fra 51 afsendere.

Bassinet kan forsinke regnvandet og rense det, inden udledning til Mølleåen og Øresund.

Bassinet skal kunne rumme 2200 m3 vand. Bassinet vil modtage overfladevand fra tage og veje fra udbygningen af tracéet langs med motorvejen og fra selve Lundtoftegårdsvej.

Det er Lyngby-Taarbæk Forsyning, der har udarbejdet skitsen til det nye bassin. Kommunen og forsyningen vil i samarbejde udvikle på skitsen til det endelige bassin.

Tillæg 4 til spildevandsplan 2014-2018 kan læses på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside her: www.ltk.dk/borger/miljoe-og-natur/drikkevand-og-kloak/spildevandsplan

Del på de sociale medier