LTK skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om Firskovvej:

Udviklings- og helhedsplan for Firskovvej i det centrale Lyngby er vedtaget. Der skal være almene og private boliger, erhverv og rekreative arealer, hvor nye forbindelser skal binde bydelen sammen med Kongens Lyngby og den øvrige by.

Den nye bydel skal være levende og kunne rumme mange forskellige faciliteter til borgere og brugere af området, ligesom den skal spille sammen med resten af byen. Kommunalbestyrelsen har vedtaget helhedsplanen for Firskovvejsområdet, som fastlægger seks overordnede principper for udviklingen i området.

“Der er gode muligheder for, at vi får en af Danmarks mest attraktive og bæredygtige bydele midt i det centrale Lyngby. Vi ønsker også at sikre en mangfoldighed i området, hvor almene og private boliger indgår i naturligt samspil med handel, erhvervsliv og dermed støtte op om handels- og vidensbyen” siger Simon Pihl Sørensen, formand for Byplanudvalget. Og fortsætter “Jeg er rigtigt glad for interessen og det store engagement fra borgere og erhverv i området i forbindelse med planen. Vi har med planen taget hul på en nødvendig udvikling i det centrale Lyngby, så vi skal tænkes os rigtig godt om, og stille de rigtige krav til en levende og blandet bydel med flot arkitektur og kvalitet i området”.

Planen har også fokus på at skabe nye og bedre forbindelser til og igennem området. Bydelen skal bindes sammen med den omkringliggende by og de grønne områder. Principperne i planen skal sikre, at arkitekturen i området bliver varierende og af høj kvalitet. Samtidig skal kantzonerne i bydelen være med til at sikre, at byen blive indbydende at færdes og bo i.

Formand for grundejerforeningen for Firskovvej, Carsten Ludvig, siger: “Udviklings- og helhedsplanen rammer helt rigtigt i forhold til de tanker og fremtidsscenarier, der ligger for Lyngby og ikke mindst handlen og livet i byen. Det har i mange år været en drøm for Grundejerforeningen på Firskovvej og et stort ønske om, at der skulle ske en udvikling af området. Det er derfor en milepæl for Grundejerforeningens medlemmer, at vi nu er nået til at have en godkendt udviklings- og helhedsplan for Firskovvej. Blandede funktioner som boliger, erhverv, uddannelse og offentlige funktioner skal medvirke til at forandre hele Firskovvejsområdet fra et lidt slidt industriområde, hvor der i dag ikke er meget liv efter kl. 18, til en levende og spændende bydel med aktivitet det meste af døgnet.”

Kommunalbestyrelsen vedtog Fremtidens Firskovvej på deres møde den 3. oktober. Planen er udarbejdet i samarbejde med arkitektfirmaet Tredje Natur og i tæt dialog med grundejerne og områdets interessenter.

FAKTA

Udviklings- og helhedsplanen udpeger seks overordnede principper for den fremtidige udvikling

af området.

1. En levende bydel med gode naboskaber

Firskovvejsområdet vil i fremtiden have sin egen profil og tilbud, der understøtter den

eksisterende by og bidrager til byens identitet som handels- og vidensby. Koblingen til

bymidten og Vidensbyen skal styrkes – både fysisk, funktionelt og mentalt.

2. En tæt og blandet bydel i øjenhøjde

Blandede funktioner som boliger, erhverv, uddannelse og offentlige funktioner skal bidrage til

en levende bydel. Fx kan offentlige funktioner kombineres med andre funktioner i nye

bebyggelser. Butikker og publikumsorienterede funktioner skal som udgangspunkt placeres i

stueetagen langs Firskovvej, hvor de bidrager positivt til bymiljøet og bylivet.

3. En smuk bydel med varieret arkitektur af høj kvalitet

Nye bygninger og byrum skal være af høj arkitektonisk kvalitet med bygningshøjder tilpasset

omgivelserne. Facader skal udformes med forskellige materialer og forskydninger i facaden, så

der opstår et varieret facadeforløb og små nicher til ophold. Byrum skal sikre gode

komfortforhold med vind, vand og dagslys. Der er fokus på kantzoner, dvs. hvor bygningerne

møder byrummet.

4. En tilgængelig bydel med nye forbindelser

Stiforbindelser på tværs af området skal give adgang fra området til Ermelundskilen og

boligområdet mod syd. Området skal være sikkert og tilgængeligt for alle trafikanter og kobles

til supercykelsti og kollektiv transport. Der skal bygges hensynsfuldt mod naboer og gives

tilbage til dem, der besøger bydelen.

5. Den nye Firskovvej skal samle bydelen

Firskovvej skal kunne afvikle den nødvendige trafik, og det nye vejtracé skal indrettes, så det

indbyder til byliv med bynatur og grønne regnvandsløsninger. Området skal have den

nødvendige parkeringskapacitet, som etableres i konstruktion – gerne i form af fælles løsninger

og i kombination med andre funktioner.

6. En grøn og bæredygtig bydel

Den nye bydel skal fremme en bæredygtig og klimavenlig udvikling og bidrage til indfrielse af

FNs Verdensmål for bæredygtighed. Det skal fremmes, at nye bygninger bruger mindst mulig

energi samt at regnvandshåndteringen bidrager positivt til områdets udvikling.

Processen

Udviklings- og helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med arkitektfirmaet Tredje Natur og i tæt dialog med grundejerne og områdets interessenter, og fastsætter retningslinjer for hvordan området over tid kan omdannes til et en levende og grøn bydel med boliger, butikker, kontorer, uddannelsesinstitutioner og byliv. I processen har der været afholdt flere workshops og lignende med grundejerne i området og andre interessenter.

 

Del på de sociale medier